Biežāk uzdotie jautājumi par notariāliem tulkojumiem

Kas ir tulka paraksts?

Ja tulkojumu kāda iemesla pēc (skatīt zemāk esošās sadaļas) nav iespējams notariāli apliecināt, tomēr apliecinājums par tulkojuma pareizību ir nepieciešams, dokumenta tulkojumu iespējams apliecināt ar zvērināta tulka parakstu un/vai zīmogu. Tādā gadījumā pie tulkojuma tiek pievienots speciāls apliecinājuma teksts, kurš apstiprina, ka tulkojums veikts korekti un precīzi.

Kas ir noraksts (kopija)?

Gadījumā, ja klients dokumenta oriģinālu nevēlas sašūt kopā ar tulkojumu un notariāla apliecinājuma tekstu, tad pie zvērināta notāra tiek izgatavots dokumenta noraksts jeb kopija, kura tiek notariāli apliecināta. Pie šīs notariāli apliecinātās kopijas tad arī tiek pievienots tulkojums un notariālā apliecinājuma teksts.

Kas ir apliecinājums (apstiprinājums)?

Tulkojumu notariāli apstiprinot jeb apliecinot, zvērināts notārs ar savu parakstu un zīmogu apliecina, ka zvērināta tulka paraksts uz tulkojuma veikts notāra klātbūtnē, kā arī apstiprina to, ka ir pārbaudījis tulkotāja identitāti Iedzīvotāju reģistra datu bāzē un Nederīgo dokumentu reģistra datu bāzē. Tāpat apliecinājuma tekstā tiek iekļauta informācija par to, kādi iesniegtajā dokumentā bijuši labojumi, svītrojumi, piemetinājumi, dzēsumi un citas īpatnības, ja vien tās nav redzamas pašā norakstā vai tulkojumā. Apliecinājumā jābūt obligāti iekļautam: 1) apliecinājuma datumam (gads, diena, mēnesis); 2) apliecinājuma izdošanas vietas adresei; 3) zvērināta notāra vārdam un uzvārdam, 4) zvērināta notāra konstatējumam par tulkojuma atbilstību iesniegtajam dokumentam; 5)dokumenta iesniedzēja vārdam un uzvārdam; 6) reģistra numuram; 7) zvērināta notāra parakstam; kā arī 8) ziņām par visām veikto apliecinājumu iekasētajām naudas summām (valsts nodevu, amata atlīdzību un pievienotās vērtības nodokli).

Cik ātri iespējams veikt notariālu tulkojumu?

Notariāla tulkojuma veikšanas ātrums ir atkarīgs no vairākiem faktoriem: tulkojamā teksta apjoma, tulkojuma sarežģītības pakāpēs un zvērināta notāra pieņemšanas laikiem. Optimālos apstākļos (tulkojums ir neliela apjoma un tulkojamais dokuments tiek iesniegts tulkošanas birojā darbdienas rītā) tulkojumu pēc īpaša klienta pieprasījuma iespējams veikt pat nepilnas darba dienas laikā. Citos gadījumos tulkojumu iespējams veikt 1-2 pilnu darba dienu laikā (vai ilgākā laika posmā, ja tulkojuma apjoms ir liels vai par to vienojušies tulkojuma iesniedzējs un pakalpojuma nodrošinātājs).

Kādi dokumenti ir derīgi notariāla tulkojuma veikšanai?

Lai varētu veikt notariāli apliecinātu tulkojumu, dokumenta oriģinālam jābūt atbilstoši noformētam un juridiski spēkā esošam. Tulkojumus notariāli neapliecina, ja tulkojuma oriģināls ir vienkāršs teksts – avīžraksts, neparakstīta līguma uzmetums, izdruka, fakss, neapliecināta dokumenta kopija, ārvalstīs izdots dokuments, kurš nav legalizēts, utml. Tulkojamajam dokumentam ir jābūt sastādītām saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 916 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” un tajā jābūt ietvertai sekojošai informācijai: dokumenta autora nosaukumam; dokumenta izveides datumam; dokumenta izveides, izdošanas un parakstīšanas vai pieņemšanas vietas nosaukumam; un parakstam (-iem). Ja dokumentu izdevusi organizācija, papildus iepriekš minētajiem rekvizītiem uz dokumenta jābūt norādītam: dokumenta veida nosaukumam (izņemot vēstules); dokumenta numuram; ja to pieprasa likumdošana, dokumentā jābūt arī zīmoga nospiedumam vai atzīmei par dokumenta apstiprinājumu.

Kādos gadījumos dokumentu tulkojumi netiek apliecināti?

Atbilstoši MK noteikumu Nr. 291 “Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā” un Notariāta likuma prasībām sekojošiem dokumentiem ir aizliegts apliecināt tulkojumus: 1) dokumentiem, kuru saturs ir pretrunā ar likumiem, kas aizsargā pārvaldes kārtību, sabiedrības tikumību vai personas godu; 2) pasei, pasi aizstājošam dokumentam, deputāta apliecībai, politisko un sabiedrisko organizāciju biedra kartei; 4) dokumentiem, kuri rakstīti ar zīmuli; 5) dokumentiem, kuros ir neatrunāti labojumi, dzēsumi vai svītrojumi; 5) juridiskas personas izdotiem dokumentiem, kas rakstīti uz vairākām lapām, kuras nav sanumurētas un caurauklotas un to skaits nav apliecināts ar dokumenta izsniedzēja zīmoga nospiedumu un kompetentas amatpersonas parakstu.

Kā rīkoties, ja dokumenta tulkojumu nav iespējams notariāli apliecināt?

Ja dokumenta tulkojumu iepriekš minēto gadījumu dēļ nav iespējams notariāli apliecināt, bet apstiprinājums par tulkojuma pareizību ir nepieciešams, tulkojumu ar savu parakstu var apliecināt zvērināts tulks un/vai tulkošanas birojs. Šādi tulkojumi tiek veikti saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 291 “Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā” un apliecinājuma tekstā  jābūt ietvertai sekojošai informācijai: 1) apliecinājuma tekstam “TULKOJUMS PAREIZS”; 2) tulka vārdam, uzvārdam un personas kodam; 3) tulka parakstam; 4) apliecinājuma vietas nosaukumam; un 5) apliecinājuma datumam.

No/uz kādām valodām iespējams veikt notariālu tulkojumu?

Notariālu tulkojumu iespējams veikt no/uz jebkuru oficiālu valsts valodu. Mūsu tulkošanas birojs piedāvā veikt tulkojumus visās 23 Eiropas Savienības valodās –  no/uz bulgāru, čehu, dāņu, holandiešu, angļu, igauņu, somu, franču, vācu, grieķu, ungāru, īru, itāļu, latviešu, lietuviešu, maltiešu, poļu, portugāļu, rumāņu, slovāku, slovēņu, spāņu un zviedru valodām. Tāpat piedāvājam veikt tulkojumus NVS un citu valstu valodās – no/uz krievu, azerbaidžāņu, armēņu, baškīru, baltkrievu, gruzīnu, kazahu, kirgīzu, moldāvu, tadžiku, tatāru, turkmēņu, uzbeku, ukraiņu, arābu, vjetnamiešu, ivritu, idišu, ķīniešu, korejiešu, laosiešu, malajiešu, mongoļu, turku, urdu, farsi (persiešu), hindi un japāņu valodām.
Sūti BEZMAKSAS SMS!

Piezvani un saņem tūlītēju bezmaksas konsultāciju 25910159!